S T A N O V Y "MH-2007"

21. října 2008 v 15:46 | Miloslav Jandík z Prahy

S T A N O V Y nové politické strany v ČR:

I. Název, územní působnost a sídlo:
1. Název: "Mírové hnutí 2007". "Mírové hnutí 2007" je hnutím, působícím podle zákona.
Pro své označení používá zkratku: "MH-2007"
2. "MH-2007" je právnickou osobou, působící na území České republiky.
3. Sídlem ústředních orgánů "MH-2007" je v Praze-Holešovicích, kde je nejvíce členů. Doručovací adresa je: Miloslav Jandík, Levínská Olešnice 173, 514 01 Jilemnice.
II. Programový cíl a charakter:
4. Programovým cílem "MH-2007" je "Nastolit Boží království", jak v České republice, tak na celém světě. Programové cíle jsou uvedeny v samostatném článku.

III. Členství:
A) Principy a vznik členství:
5. V "MH-2007" nemá nikdo výlučná práva a postavení, kromě zakladatele. Působnost členů a funkcionářů hnutí je určena těmito Stanovami, Usnesením Rady starších, organizačním řádem a dalšími vnitřními dokumenty.
Zakladatelem je: Miloslav JANDÍK, nar.: 13.8.1942, který dne 6.1.2007 toto hnutí založil, sepsal Stanovy a Programové cíle tohoto hnutí, a který je rovněž Statutárním orgánem tohoto hnutí.
Na "Ustavujícím sjezdu MH-2007" dne 15.11.2008 v Praze-Holešovicích, byly tyto Stanovy a Programové cíle a Úkoly na další období, schváleny všemi přítomnými členy "Pražské ZO MH-2007" a ustanoven "ÚV MH-2007".
6. Za člena "MH-2007" může být přijat, na základě dobrovolného rozhodnutí, každý občan, starší 18 let, který se ztotožňuje s Programem a Stanovami "MH-2007" a není členem jiné politické starny nebo politického hnutí. Právo přijímat nové členy má zakladatel a základní organizace, ve zkratce "ZO MH-2007".
7. Členství, práva a povinnosti s členstvím spojené, vznikají dnem rozhodnutí zakladatele nebo členské schůze "ZO MH-2007".
8. Osvědčení o členství v "MH-2007" je členský průkaz.
B) Pozastavení a zánik členství:
9. Při chování a jednání člena, které poškozuje vážnost a pověst hnutí, mu může "ZO MH-2007", nebo vyšší orgán po posouzení situace pozastavit členství nebo výkon svěřených funkcí po dobu nezbytně nutnou.
10. Zánik členství:
a) vystoupením člena, vznikem členství v jiné politické starěn nebo hnutí, nebo ukončením členství za jednání, které je neslučitelné s Programem a Stanovami hnutí, nebo hnutí poškozuje na veřejnosti, nebo
b) dnem, v němž se členská schůze "ZO MH-2007" usnesla o ukončení členství a člen se ve stanovené lhůtě neodvolal, nebo
c) dnem, v němž odvolací orgán s konečnou platností potvrdil rozhodnutí o ukončení členství člena, který se proti ukončení členství odvolal.
11. Proti rozhodnutí "ZO MH-2007" o ukončení svého členství má člen právo se do 30 dnů od doručení rozhodnutí odvolat k rozhodčímu orgánu "MH-2007". Při nesouhlasu s rozhodnutím má člen právo se do 30 dnů od doručení rozhodnutí odvolat k "Ústřednímu výboru MH-2007" a poté ke "Sjezdu MH-2007", jehož závěry mají konečnou platnost. Po dobu odvolání se odvolávajícímu pozastavuje členství a výkon funkcí.

IV. Práva a povinnosti člena:
A) Práva:
12. Zvolit si "ZO MH-2007", ve které bude pracovat.
13. Vyjadřovat své názory, připomínky, návrhy a stanoviska na starnických jednáních, nebo je podávat písemně příslušnému stranickému orgánu, a požadovat jejich vyřízení.
14. Být pozván a zúčastnit se jednání stranických orgánů, na nichž se jedná o jeho osobě, návrzích, připomínkách nebo kritice. O přijatých závěrech být informován.
15. Volit, být volen, navrhován a delegován do orgánů "MH-2007" a doporučován do veřejných funkcí.
16. Být informován o průběhu a závěrech jednání orgánů "MH-2007".
17. Odvolávat se proti rozhodnutí orgánů "ZO MH-2007".
B) Povinnosti:
18. Dodržovat Stanovy a řídit se Programovými cíli "MH-2007".
19. Podílet se na uskutečňování Programu "MH-2007" a získávat pro něj další členy a stoupence. Politicky a odborně se vzdělávat. Propagovat a objasňovat politiku hnutí mezi občany, přispívat ke spolupráci "MH-2007" a všech sil usilujících o demokracii a sociální spravedlnost v České republice.
20. Pracovat v "ZO MH-2007", vykonávat veřejné funkce, do kterých jej zvolily, delegovaly, pověřily nebo doporučily orgány hnutí a skládat jim účty. Informovat orgány hnutí o skutečnostech, které vedou k pozastavení členství.

V. Vytváření a činnost orgánů:
21. Působnost stranických orgánů je určena Stanovami, usneseními sjezdu, organizačním řádem "MH-2007" a vztahuje se na příslušné území, které odpovídá územnímu principu budování sreuktury "MH-2007". Zdrojem rozhodnutí v "MH-2007" je projevená vůle členů. Členové hnutí, členové orgánů hnutí nebo zvolení delegáti rozhodují v souladu se Stanovami o uspořádání své organizace nebo příslušného orgánu a o pravidlech jednání, způsobu hlasování a přijetí usnesení.
22. Při tvorbě orgánů hnutí, v jejich jednání a rozhodování se uplatňují proncipy vnitřní demokracie, samosprávy a kolektivnosti. Orgány jsou tvořeny volbou, delegováním nebo vzájemnou kombinací obou způsobů.
23. Na stejné úrovni je neslučitelná funkce člena revizního nebo rozhodčího orgánu s funkcí v řídícím orgánu hnutí.
24. Nejvyššími samosprávnými orgány na dané úrovni struktury hnutí jsou Členské schůze a "Sjezd MH-2007". Tyto orgány na svých jednáních v rámci své působnosti formulují a schvalují zásady politiky "MH-2007", rozhodují o způsobech její realizace a přijímají další rozhodnutí v souladu s Programem a Stanovami hnutí.
25. Nejvyšší samosprávné orgány hnutí si na dané úrovni vytvářejí řídící orgány-výbory hnutí které jsou jim ze své činnosti odpovědné. Členské schůze a Sjezd volí revizory, revizní a rozhodčí (smírčí) orgány.
26. Orgány hnutí jsou povinny sejít se k zasedání na žádost vyšších orgánu hnutí. Celá jednání orgánů nebo jejich částí mohou být na základě rozhodnutí většiny přítomných členů prohlášena za veřejná.
27. Zvolení členové orgánů hnutí se při výkonu funkce řídí Programem, Stanovami a přijatými usneseními vyšších orgánů hnutí.
28. Orgány hnutí jsou schopné se usnášet, je-li přítomna polovina zvolených delegátů nebo jejich členů, pokud Stanovy neurčují jinak. Usnesení je přijato souhlasem nadpoloviční většiny přítomných delegátů nebo členů.
29. Přijatá usnesení a rozhodnutí jsou pro členy a orgány hnutí na téže a nižší úrovni závazná.
30. Orgány hnutí sestavují kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev a zákonodárného sboru na základě primárních voleb, jejichž pravidla schvaluje "ÚV MH-2007".
31. Orgány hnutí se vzájemně informují o své činnosti. Vyřizují připomínky, náměty jim určené a informují předkladatele o způsobu jejich využití a výsledcích řešení.
32. Orgány hnutí spolupracují s dobrovolným aktivem členů a sympatizujících s "MH-2007". Podle potřeby vytvářejí stálé nebo dočasné komise, pracovní skupiny, sekce či rady pro odbornou a koordinační činnost. Do nich podle podmínek zařazují zejména odborníky jednotlivých profesí.

VI. Vnitřní organizační struktura:
A) Základní organizace:
33. "ZO MH-2007" vytvářejí podmínky pro uplatňování práv, povinností, politických aktivit a zájmů členů hnutí i sympatizujících. "ZO MH-2007" organizují v okruhu své působnosti plnění přijatých usnesení a podporují veřejné aktivity odpovídající Programovým cílům "MH-2007".
34. "ZO MH-2007" vznikají v územních celcích nebo jejich částech dobrovolnými rozhodnutími nejméně tří členů hnutí po registraci příslušným "ÚV MH-2007", který vydá o registraci osvědčení.
35. V místech, kde nejsou podmínky pro ustavení a činnost "ZO MH-2007", působí na základě rozhodnutí "ÚV MH-2007" skupiny nebo důvěrník hnutí, kteří jsou začleněni do jedné ze "ZO MH-2007" nebo je přímo řídí "ÚV MH-2007".
36. Nejvyšším samosprávným orgánem "ZO MH-2007" je členská schůze. Členská schůze "ZO MH-2007" se schází podle potřeby, avšak nejméně 1 krát za čtvrtletí. Schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna alespoň jedna třetina členů "ZO MH-2007". O konání výročních členských schůzí rozhodne "ÚV MH-2007", doporučí obsah jednání a stanoví lhůty jejich uskutečnění.
37. Členská schůze zejména:
a) rozhoduje o přijetí za člena a o ukončení členství,
b) vytváří podmínky k tomu, aby se každý člen "ZO MH-2007" mohl aktivně účastnit života hnutí,
c) volí a odvolává předsedu, členy výboru, revizory "ZO MH-2007". Volí, deleguje či navrhuje zástupce do orgánu hnutí,
d) rozhoduje o svých zástupcích do jiných orgánů a aktivů, navrhuje kandidáty a sestavuje kandidátní listiny do místních zastupitelstev, navrhuje kandidáty do zastupitelských a zákonodárných sborů, schvaluje pokyny pro jednání, která vedou jménem hnutí zástupci ze "ZO MH-2007" s jinými orgány nebo organizacemi,
e) schvaluje rozpočet "ZO MH-2007", kontroluje jeho plnění, schvaluje zprávu o hospodaření a o inventarizaci majetku, které postupuje "ÚV MH-2007",
f) ze závažných důvodů může individuálně u svých členů rozhodnout o zproštění plnění některých povinností.

38. Výbor "ZO MH-2007" zejména:
a) rozhoduje o dělbě práce členů výboru,
b) organizuje činnost "ZO MH-2007", zabezpečuje plnění přijatých usnesení členskou schůzí a vyšších orgánů hnutí,
c) sestavuje na základě pokynů "OV MH-2007" a rozpočtových pravidel návrh rozpočtu na kalendářní rok,
d) v souladu s předpisy hospodaří se svěřeným majetkem "MH-2007",
e) o své činnosti pravidelně informuje členskou schůzi a skládá ji účty ze své činnosti.

B) Celostranické a ústřední orgány:
39. Nejvyšším samosprávným orgánem hnutí je sjezd strany. Sjezd svolává "ÚV MH-2007" zpravidla 1 krát za čtyři roky. Klíč k volbě delegátů stanoví "ÚV MH-2007". Mimořádný sjezd musí svolat "ÚV MH-2007", nejpozději do dvou měsíců na žádost nejméně třetiny "ZO MH-2007" nebo nadpoloviční většiny členů "ÚV MH-2007".

40. Sjezd "MH-2007":
a) volí předsedu "ÚV MH-2007", kterého volí zároveň za člena "ÚV MH-2007", pokud již není. Ústřednímu výboru je odpovědný ze své činnosti,
b) potvrzuje členy "ÚV MH-2007" zvolené Členskými schůzemi "ZO MH-2007" podle schválené struktury tohoto výboru, volí členy "ÚRK" (Ústřední revizní komise) a jejich předsedy,
c) přijímá, mění nebo doplňuje Program a Stanovy hnutí,
d) schvaluje programové, strategické a taktické cíle politiky "MH-2007" pro příští období,
e) projednává a přijímá závěry ke zprávám "ÚV MH-2007" a "ÚRK",
f) projednává zprávy o činnosti parlamentních klubů,
g) stanovuje způsob vzniku smírčího a rozhodčího orgánu, včetně orgánu samotného a to ad hoc,
h) delegáti sjezdu jsou voleni místními organizacemi.
41. Nejvyšším řídícím orgánem hnutí mezi sjezdy je "ÚV MH-2007". Řídí všechny nižší organizace hnutí a jejich orgány, organizace a kontroluje veškerou činnost hnutí v tomto období. Svolává jej předseda "ÚV MH-2007" nejméně 1 krát za čtvrtletí.

42. Nejméně 3 členná "RS(Rada starších)MH-2007" zejména:
a) volí a odvolává místopředsedy "RS MH-2007",
b) volí a odvolává za členy "RS MH-2007" předsedy klubů "MH-2007" Parlamentu ČR. Za členy "RS MH-2007" mohou být zvoleni i představitelé "MH-2007" ve vedoucích funkcích zákonodárného sboru, zástupce poslanců "MH-2007" v Evropském parlamentu, exekutivy, dalších celospolečenských a mezinárodních organizací,
c) přijímá opatření k realizaci sjezdových závěrů, rozhoduje o krátkodobé politické orientaci hnutí, zaujímá stanoviska k vnitrostátní a mezinárodní situaci,
d) přijímá opatření k informacím z parlamentních klubů,
e) schvaluje výroční finanční zprávu hnutí.

VII. Jednání jménem "MH-2007":
43. V právních vztazích jménem hnutí jedná statutární orgán - předseda "MH-2007". Předseda ke svému podpisu připojí označení své funkce.

VIII. Zásady hospodaření "MH-2007":
44. "MH-2007" a její vnitřní organizační jednotky zabezpečují a rozvíjejí činnostpředevším z majetku hnutí. Jejich hospodaření je jednotné, uskutečňováno je v souladu s platnými právními předpisy, Stanovami a hospodářskými směrnicemi "MH-2007" z nich vycházejícími.
45. Příjmem "MH-2007" mohou být:
a) příspěvek ze státního rozpočtu ČR na úhradu volebních nákladů,
b) příspěvek ze státního rozpočtu ČR na činnost strany (dále jen "příspěvek na činnost"),
c) příspěvky vlastních členů,
d) dary, dědictví a sponzorské příspěvky,
e) příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku hnutí,
f) úroky z vkladů,
g) příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob, pokud se v nich "MH-2007" v souladu se zákonem zúčastní,
h) příjmy z pořádání tombol, kulturních, sportovních, rekreačních, vzdělávacích, politických a společenských akcí,
i) půjčky a úvěry.
Každá vnitřní organizační jednotka strany může nabývat pro "MH-2007" movitý a nemovitý majetek nebo jiná hmotná a nehmotná práva. Hospodaření s nemovitým majetkem se řídí ustanovení článku 48 Stanov.
46. "MH-2007" nesmí vlastním jménem podnikat. Může založit obchodní společnost nebo družstvo nebo se účastnit jako společník nebo člen na již založené obchodní společnosti nebo družstva jen tehdy, je-li výlučným předmětem jejich činnosti:
a) provozování vydavatelství, nakladatelství nebo tiskáren,
b) publikační a propagační činnost,
c) pořádání kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí nebo,
d) výroba a prodej předmětů propagující program a činnost "MH-2007".
Na podnikání podle předchozího odstavce se může jménem "MH-2007" podílet jen vnitřní organizační jednotka, která je podle Hospodářské směrnice "MH-2007" účetním střediskem, a to se souhlsem "ÚV MH-2007".
47. Majetek "MH-2007" je vlastnictvím hnutí jako celku. Každá vnitřní organizační jednotka podle příslušných předpisů, Stanov, hospodářských směrnic, rozvahy a podle rozpočtu samostatně, účelně a efektivně nakládá s majetkem "MH-2007", se kterým hospodaří. Vnitřní organizační jednotka, která je podle Hospodářské směrnice "MH-2007" účetním střediskem, zřizuje u peněžního ústavu účet "MH-2007".
48. Vnitřní organizační jednotka hnutí může činit právní úkony, jimiž vznikají "MH-2007" závazky, jen do výše účetní hodnoty věcí movitých z majetku "MH-2007", se kterým hospodaří tak, aby úhrn všech přijatých neuspokojených závazků byl touto hodnotou plně krytý. Závazky, které nejsou takto kryty, může vnitřní organizační jednotka uzavřít pouze se souhlasem "RS MH-2007".
K převodu nemovitosti ve vlastnictví "MH-2007" a k uzavření nájemní smlouvy o pronájmu nemovitostí, pokud má být sjednán pronájem nemovitostí, anebo prostor v nemovitosti na dobu urřitou delší jednoho roku, anebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou delší jednoho roku je zapotřebí souhlasu "ÚV MH-2007".

IX. "MH-2007" v pluralitním politickém systému:
49. "MH-2007" se aktivně účastní politického života společnosti a usiluje o její demokratický, sociálně spravedlivý vývoj. Spolupracuje s občany, občanskými sdruženími a iniciativami. Usiluje o spolupráci s pokrokovými silami, a to samostatně, v rámci koalic, případně jiných sdružení.
50. Poslanci, senátoři a zastupitelé zvoleni za "MH-2007" vytvářejí kluby hnutí. Vytváření klubů v zákonodárném sboru a zastupitelstvech se řídí právními předpisy nebo příslušnými pravidly. Činnost klubů usměrňují a vedou příslušné orgány hnutí na dané úrovni. Poslanci, senátoři a zastupitelé se řídí ve své činnosti politikou hnutí, usneseními orgánů hnutí, Volebním programem a Stanovami "MH-2007".
51. Poslanci, senátoři a členové zastupitelstev, zvoleni za "MH-2007", mají právo se účastnit na dané úrovni jednání orgánů hnutí s hlasem poradním. Mají právo předkládat jim návrhy a náměty a vystupovat v diskusi. Podněty, které jim předkládají členové, organizace a orgány hnutí, uplatňují při výkonu svého mandátu a pravidelně informují je i sympatizující o svém působení.
52. "ZO MH-2007" a orgány hnutí poskytují poslancům, senátorům a členům zastupitelstev, zvoleným za "MH-2007", potřebné informace a odbornou pomoc.

X. Závěrečná ustanovení:
53. Zanikne-li některá organizační jednotka hnutí, rozhodne příslušný vyšší orgán hnutí, která jiná organizační jednotka v území jeho působnosti bude nadále hospodařit s majetkem, s nímž zaniklá organizační jednotka hospodařila.
54. Zanikne-li "MH2007" sloučením s jinou politickou stranou, nebo politickým hnutím nebo přeměnou na občanské sdružení, přecházejí majetek, práva a závazky na právního nástupce.
55. Zanikne-li "MH-2007" bez právního nástupce, bude majetkový zůstatek strany převeden do adace, kterou sjezd nebo "ÚV MH-2007" před zánikem určí, a bude využit na humanitární nebo jiné veřejně prospěšné účely.
56. V případě nesouladu Stanov nebo hospodářských směrnic hnutí s požadavky zákonů, právních předpisů, při změnách územního členění státu anebo při námitkách příslušného státního orgánu může "MH-2007" provést jejich nezbytné úpravy.
57. Výklad Stanov "MH-2007" provádí zakladatel, předseda a schvaluje "RS MH-2007".
Stanovy a Programové cíle však nejsou neměnná dogma, ale jsou upravovény dle nové sociální a politické situace jak vnitrostátní, tak zahraniční.
Tyto Stanovy "MH-2007" nabyly platnosti dnem 14.10.2008.
58. Tyto Stanovy a Programové cíle byly aktualizovány dne 18. června 2009 a předloženy na MV ČR ke schválení. 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 swzxki swzxki | E-mail | Web | 23. dubna 2009 v 5:09 | Reagovat

ahA62W  <a href="http://atovuipqlnwu.com/">atovuipqlnwu</a>, [url=http://yjvchwaejegz.com/]yjvchwaejegz[/url], [link=http://trzhqdsxprmz.com/]trzhqdsxprmz[/link], http://ujqfcjscfcnl.com/

2 Ing. Jan Müller Ing. Jan Müller | E-mail | 12. června 2009 v 15:56 | Reagovat

[1]: JANDÍKU SCHOVEJ SI JSI HLOUPÍ A TRAPNÝ PODIVÍN NEUMÍŠ NIC NIC NEVÍŠ JSI SEKTÁŘ A ZLODĚJ. STYĎ SE ZA TO CO DĚLÁŠ!! SCHOVEJ SE VŮBEC NIČEMU NEROZUMÍŠ UMÍŠ JEN OBLBOVAT LIDI A LHÁT V TELEVIZI. JSI SEKTÁŘ. NEPOZNAL JSI OSVÍCENÍ A PRAVDU, TY FAŠOUNE!!!!! NELEZ NA INTERNET TY LUPIČI A LHÁŘI. KRADEŠ PENÍZE LIDEM TŘEBA JEDNOMU
ČLENOVI TOHO TVÉHO NÁSILNICKÉHO HNUTÍ 2007 JSI UKRAT 2000 KČ ! NE ŽE NE...  

3 Miloslav Jandík Miloslav Jandík | E-mail | 16. června 2009 v 18:25 | Reagovat

Pane Inženýre Müllere, je mi Vás nesmírně a upřímně líto, jak jste trapný, sprostý, vulgární a špiníte slušné mírumilovné lidi. Vy asi nic jiného ani nedokážete, protože se ani Pravdě nedokážete podívat do očí. A také jste trochu negramotný, když se neumíte ani vyjadřovat spisovnou češtinou. A nemám důvod se schovávat, protože jsem nikomu nic neukradl, nikomu jsem neublížil a ani nikoho sprostě a vulgárně nenapadám, celý život jsem řádně pracoval, a pracuji dále, a to vše na rozdíl od Vás.

4 BornSSO. (Jakub Roth) BornSSO. (Jakub Roth) | 19. srpna 2009 v 18:42 | Reagovat

vím Jandíku ---- už brzo skončíš tak kam patříš --- na šibenici. Myslíš že ti tvůj "sametově křištálový" převrat výjde?? nEnE!

VŠICHNI ČLENOVÉ HNUTÍ: JANDÍK VÁS VYUŽÍVÁ A PO PŘEVRATU KTERÝ SE CHYSTÁ MEZI ROKY 2008 A 2013 VÁS ZLIKVIDUJE!! zkončíte v base nebo na popravišti, čím výš jste na kandidátce, tím rychlejší smrt!!!! Víte proč si Jandík z každé schůze vede listinu těch, kdo ji navštívili?? Aby Vás mohl poté zlikvidovat. to platí hlavně pro Matyse a Čiháka. Zítko v tom jede taky, ten to ale organizuje a po Puči se ujme vedení bezpečnostních složek které povraždí až milion lidí vprvéřadě členy mírového hnutí...... vím všechno Jandíku Vykupiteli, nevymýšlej si, prosím. Vím, že víš a ty víš že vím já.

Jakub Roth,
Praha-Vinohrady
59 let
bojovník za svobodu  

5 Miloslav Jandík Miloslav Jandík | 22. srpna 2009 v 14:18 | Reagovat

Konečně jsi odkryl svoje karty!

6 Matěj Čihák Matěj Čihák | E-mail | Web | 29. září 2009 v 11:47 | Reagovat

MH-2007: Trapas!

7 Miloslav Jandík Miloslav Jandík | 1. října 2009 v 12:50 | Reagovat

Matěj Čihák? Trapas!

8 Matěj Čihák Matěj Čihák | E-mail | Web | 1. října 2009 v 12:58 | Reagovat

Miloslav Jandík: Vylučuji členy sexuální orientaci a na schůze  chodí sotva 2 lidé!

9 Miloslav Jandík Miloslav Jandík | E-mail | 14. listopadu 2009 v 11:03 | Reagovat

Pochopitelně, že vylučuji členy, u kterých zjistím, že jsou Homosexuálové, Lesby, berou drogy, mluví, chovají se sprostě, urážejí a napadají předsedu nebo členy, nebo rozbíjejí a chtějí rozbít všechno i atomy.
O takové "nenormální" lidi zájem nemám!

10 Child-of-Hell Child-of-Hell | E-mail | Web | 17. listopadu 2009 v 17:28 | Reagovat

to nemáte zájem sám o sebe?? nebudte na sebe ta kkrutý :-)

11 JefferyAmind JefferyAmind | E-mail | Web | 2. října 2017 v 10:16 | Reagovat

If you have been feeling stressed lately, but you are not sure how to deal with it, the advice in this article can help. Feelings of stress are increasingly common in today's world, but there are ways to help. This article will teach you some easy ways to overcome your stress.

<a href=https://www.acheterviagrafr24.com/viagra-femme-pharmacie-lille/>viagra femme pharmacie lille</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama